طرف مقابل سازندگی

۲۱۷۲- مرابطه با دیگران ۶۶ > طرف مقابل سازندگی

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. تعهّدی را که انسان نسبت‌به سازندگی دیگران در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی دارد عرض کردم. شش مورد را …

۲۱۷۲- مرابطه با دیگران ۶۶ > طرف مقابل سازندگی ادامه مطلب »

۲۱۷۱- مرابطه با دیگران ۶۵ > طرف مقابل سازندگی

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود؛ به این معنا که انسان نسبت‌به دیگران باید نقش سازندگی داشته و نسبت‌به این جهت، تعهّد هم داشته باشد. …

۲۱۷۱- مرابطه با دیگران ۶۵ > طرف مقابل سازندگی ادامه مطلب »

سبد خرید