77- طعن

طعن به عنوان یکی از پیامدهای غضب؛ دعای خیر ضد لعن است