عدل

664- عدل 1

مدح و ستایش و معنای عدالت در اصطلاح اخلاقی؛ عدل به مفهوم حکمت عملی اخلاقی نه فلسفی؛ عدل ضدّ ظلم است

سبد خرید