442- عقوق والدین

عقوق ابوین یکی از اشد انحاء قطع رحم است