67- عنف، رفق 1

عنف به معنای خشونت یکی از نتایج غضب است

67- عنف، رفق 1 ادامه مطلب »