67- عنف، رفق 1

عنف به معنای خشونت یکی از نتایج غضب است