۶۷- عنف، رفق ۱

عنف به معنای خشونت یکی از نتایج غضب است