26- غفلت

معنای غفلت؛ راه جلوگیری از غفلت؛ راه تفکر در پدیده ها و مراتب کارکرد انسان بر موج رحمانی