غنا

182- غنا 2

درجه و مرتبه غنای مالی؛ غنای سلامت دارای چهار وجه است؛ غنا از نظر اهل معرفت که سه درجه دارد1-قلب2-نفس3- حق

سبد خرید