غیبت

607- غیبت 1

غیبت از نظر عقلی قبیح و از نظر شرعی حرام است؛ ذیل بحث سخن؛ از رذایل دو نیروی شهوت و غضب

سبد خرید