2176- مرابطه با دیگران 70 > فرق شعور و شعار

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. امور شش‌گانه‌ای را که در اثرگذاری نسبت‌به غیر نقش اساسی دارند، مطرح کردم. به امر پنجم و ششم رسیدیم […]

2176- مرابطه با دیگران 70 > فرق شعور و شعار ادامه مطلب »