فقر

190- فقر 7

راه شناسایی پیوند معنوی انسان در رابطه با فقر مالی؛ در رابطه با مرحله دوم که فقر آنها نقش سازندگی دارد

189- فقر 6

نکوهش ازمرحله اول از نظر روایات که فقر مخرب است و ستایش مرحله دوم که فقر سازنده است

سبد خرید