13- فهرست رذائل اخلاقی

دلایل پیدایش رذایل از نظر کمی و کیفی