14- فهرست رذائل قوۀ عقلیه

راه علاج انحراف عقل؛ افراط در قوه عقلیه به نام دها (بیش از حد متعارف در یک موضوع فکر کردن)؛ جهل بسیط؛ جهل مرکب؛ عصبیت

14- فهرست رذائل قوۀ عقلیه ادامه مطلب »