247- طمع و استغنا و قنوط 4

طمع ستوده شده ضد یاس است؛ طمع نکوهیده شده ضد آن استغناء است

247- طمع و استغنا و قنوط 4 ادامه مطلب »