۲۴۷- طمع و استغنا و قنوط ۴

طمع ستوده شده ضد یاس است؛ طمع نکوهیده شده ضد آن استغناء است