438- هجران، هجرت، تباعد، قهر کردن

از رذایل دو نیروی شهوت و غضب

438- هجران، هجرت، تباعد، قهر کردن ادامه مطلب »