76- لعن

لعن به عنوان یکی از پیامدهای غضب

76- لعن ادامه مطلب »