2- ماموریت انبیا

تزکیه نفس؛ جنبه‌های وجودی انسان (مادی ومعنوی)؛ علم اخلاق