69- رفق، مدارات 3

رفق در مقابل برخورد عادی و مدارات در مقابل برخورد موذیانه است