۶۹- رفق، مدارات ۳

رفق در مقابل برخورد عادی و مدارات در مقابل برخورد موذیانه است