1803- نفاق 28 > سیر و سلوک الی الله > فتوت 1

بیان یک تذکّر در ذیل بحث نفاق -در جلسۀ گذشته- تذکّری را بیان کردم. در این جلسه هم تذکّر دیگری می‌دهم. نقطۀ مقابل و ضدّ واقعی نفاق تذکّر دوّم این […]

1803- نفاق 28 > سیر و سلوک الی الله > فتوت 1 ادامه مطلب »