438- هجران، هجرت، تباعد، قهر کردن

از رذایل دو نیروی شهوت و غضب