589- وقاحت 1

پایه و ریشه همه گناهان وقاحت و بی شرمی است؛ از رذایل دو نیروی شهوت و غضب

589- وقاحت 1 ادامه مطلب »