۵۸۹- وقاحت ۱

پایه و ریشه همه گناهان وقاحت و بی شرمی است؛ از رذایل دو نیروی شهوت و غضب