2174- مرابطه با دیگران 68 > چگونگی بکارگیری ابزار سازندگی

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. انسان همان‌طور که وظیفه دارد خود را در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی بسازد، دیگران را هم باید بسازد. […]

2174- مرابطه با دیگران 68 > چگونگی بکارگیری ابزار سازندگی ادامه مطلب »