12- چگونگی حفظ اعتدال

سه راه برای حفظ اعتدال موجود یا راه‌های تنبه انسان