448- افشای سرّ، کتمان سرّ

افشای سرّ از رذایل و کتمان سرّ از فضایل اخلاقی است

448- افشای سرّ، کتمان سرّ ادامه مطلب »