یقین

19- یقین 4

حقیقت یقین بر چهار اصل استوار است: 1-مقتضی 2-عدم مانع 3-جهت‌یابی 4-مقابله: شرک و توحید فعل و مراتب آنها

سبد خرید