مجموعۀ آفات زبان

دربارۀ این گروه:

مجموعه آفات زبان در سال 1398 در 9 جلد منشر گردیده است. حضرت استاد در سلسله دروس این کتب در سال 1370 طی 110 جلسه به بررسی رذائل و فضائل مرتبط با زبان پرداخته‌اند. بهتان وتهمت، غیبت، دروغ، استهزاء شوخی و خنده، مراء جدال و خصومت، عیب‌جویی و سخن‌چینی، ایذاء تحقیر اهانت و قهر، فحش طعن لعن، حب مدح ستایش و تمجید عناوین این مجمعه است

سبد خرید

قیمت:

نوع جلد