احکام طهارت

احکام طهارت: مسئله 723

مسئله 723: اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند، باید وضو بگیرد، واگر نتواند وضو بگیرد،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 722

مسئله 722: کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید، واگر نتواند وضو بگیرد وبخواهد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 707

مسئله 707: انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانی یا پشت دست‌ها یا در کف دست‌ها مانعی باشد، مثلاً چیزی به آنها چسبیده

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 710

مسئله 710: اگر احتمال دهد که در پیشانی وکف دست‌ها یا پشت دست‌ها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد باید جست‌وجو نماید، تا یقین یا

ادامه مطلب »
سبد خرید