لباس نمازگزار

احکام نماز: مسئله 861

مسئله 861: اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‌شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 862

مسئله 862: احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولی کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و مثلاً مدتی این طور

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 864

مسئله 864: چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است: عمامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌ها واستعمال بوی خوش و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 839

مسئله 839: پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 840

مسئله 840: اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 856

مسئله 856: خونی که به لباس بی‌آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون حساب می‌شود ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود، بنابر احتیاط واجب باید هر کدام

ادامه مطلب »
سبد خرید