لباس نمازگزار

احکام نماز: مسئله ۸۴۷

مسئله ۸۴۷: کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۲۱

مسئله ۸۲۱: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده‌ای که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نباشد. بلکه اگر از حیوان

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۲۳

مسئله ۸۲۳: اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‌اند، نماز بخواند نمازش صحیح

ادامه مطلب »
Shopping Cart