لباس نمازگزار

احکام نماز: مسئله ۸۴۷

مسئله ۸۴۷: کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن

ادامه مطلب »
Shopping Cart