بهشت و جهنم

1143- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 139 > بهشت و جهنّم 12

بر در هفتم جهنم نوشته شده است: 1- از خودتان حساب بکشید پیش از اینکه از شما حساب کشیده شود 2-توبیخ کنید نفسهای خود را پیش از آنکه توبیخ شوید 3-از خداوند مسألت کنید پیش از اینکه بر خداوند وارد شوید

1143- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 139 > بهشت و جهنّم 12 ادامه مطلب »

1140- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 136 > بهشت و جهنّم 9

نوشته بر ابواب بهشت هر کدام چهار جمله اما بر درهای جهنم هر کدام سه جمله نوشته شده؛ در جملات بر در بهشت ابتدا توحید و بعد شهادتین به پیامبر و امام معصوم که در ابواب جهنم این گونه نیست

1140- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 136 > بهشت و جهنّم 9 ادامه مطلب »

1137- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 133 > بهشت و جهنّم 6

راه‌های وصول به بهشت از راه‌های وصول به جهنم بیشتر است؛ رحمت حق بر خشم او غلبه دارد؛ سرآمد خصلت‌های نیک درهای بهشت و سرآمد خصلت‌های زشت درهای جهنم است؛ نوشته ها بر پنج در بهشت

1137- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 133 > بهشت و جهنّم 6 ادامه مطلب »

1136- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 132 > بهشت و جهنّم 5

ابواب یا طبقات، عذاب و تنعم مخصوص خود را دارد؛ ابواب بهشت و جهنم به معنای طبقات عذاب در جهنم و طبقات تنعم در بهشت است؛ هر طبقه عذاب (در جهنم) و یا لذتی (در بهشت) مخصوص به خود دارد

1136- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 132 > بهشت و جهنّم 5 ادامه مطلب »

1135- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 131 > بهشت و جهنّم 4

تا وقتی انسان در این دنیا هست، می تواند از لحاظ اعمال مسیر بهشت و یا جهنم را عوض کند؛ اعمالی که از انسان صادر می شود به یک معنا ابواب مختلف بهشت و جهنم را تشکیل می دهد؛ ابواب بهشت هشت باب و ابواب جهنم هفت باب می باشد

1135- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 131 > بهشت و جهنّم 4 ادامه مطلب »

1134- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 130 > بهشت و جهنّم 3

تناسب بین اعمال و آنچه که اعمال سازنده اوست؛ باطن اعمال ظاهر می شود؛ بحث کمی و کیفی اعمال؛ توازن بین اعمال؛ تطابق و عدم تطابق بین ظاهر و باطن اعمال از لحاظ شدت و ضعف

1134- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 130 > بهشت و جهنّم 3 ادامه مطلب »

سبد خرید