۹۸۵- نقش اعمال از مرگ تا قیامت ۲۲ > رحمت واسعه

بحث مربوط به شب قدر؛ هدف اجتماع در خانه خدا اصلاح امور اخروی ودنیوی؛ رحمت واسعه در شب قدر