985- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 22 > رحمت واسعه

بحث مربوط به شب قدر؛ هدف اجتماع در خانه خدا اصلاح امور اخروی ودنیوی؛ رحمت واسعه در شب قدر

985- نقش اعمال از مرگ تا قیامت 22 > رحمت واسعه ادامه مطلب »