۱۰۵۱- نقش اعمال از مرگ تا قیامت ۴۸ > علایم قیامت ۱

علایم و نشانه ‌های قیامت در آیات و روایات؛ ضایع کردن نماز و پوچ شمردن آن یکی از علایم قیامت است