۱۰۵۳- نقش اعمال از مرگ تا قیامت ۴۹ > قیام در قیامت ۲

نشانه‌های قیام قیامت دو قسم است: ۱-در روابط اجتماعی ۲-جنبه‌های طبیعی