شامل جلساتی که در دهه فاطمیه برقرار شده است که شامل ذکر توسلات می باشد

سبد خرید

قیمت: